НОВИНИ

Успешно приключил проект между ДСЕ и МИЕ по процедура – „Подкрепа на научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”


На 24.09.2012г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.06-0033 „Разработване на иновативен продукт чрез индустриални научни изследвания” между „ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ” и МИЕ по процедура BG161PO003-1.1.06 – „Подкрепа на научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”. Стойността на Договора за БФП възлиза на 180 850,00 лв., като 70% от стойността му (126 595,00 лева) е под формата на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е със срок от 23 месеца.

Реализирания проект, с помощта на МИЕ, спомага за разработването на иновативен продукт (комбинирано устройство за комуникация) и подобряване конкурентоспособността, което ще доведе до подобрение на пазарните имидж на дружеството пред търговските му партньори и осигуряване на възможност за развитие.