НОВИНИ

Договор за безвъзмездна финансова помощ

Posted on

  „ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ” EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-5098-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна […]

НОВИНИ

Успешно приключил проект между ДСЕ и МИЕ по процедура – „Подкрепа на научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

Posted on

На 24.09.2012г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.06-0033 „Разработване на иновативен продукт чрез индустриални научни изследвания” между „ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ” и МИЕ по процедура BG161PO003-1.1.06 – „Подкрепа на научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”. Стойността на Договора за БФП възлиза на 180 850,00 лв., като 70% от стойността му (126 595,00 лева) […]

НОВИНИ

Aвтоматизирана паркинг система на летище Бургас

Posted on

През месец Mарт фирма „Дейта Системс Инженеринг“ ЕООД, със съдействието на фирма Qntra Technology Ltd, успешно изпълни  проект за автоматизирана паркинг система Q-Park на летище Бургас. Системата включва три входни терминала QPM-100-Entrance, три изходни терминала QPM-200-Exit, четири разплащателни терминала QPM-1000 PS, шест автоматични бариери Park Plus 100, Софтуер за паркинг решения QPS. Предстои изграждането на Паркинг система на Летище Варна.

NEWS

Project won at Burgas Airport

Posted on

Project won at Burgas Airport „Fraport Twin Star Airport Management“ AD, which has been operating Burgas Airport and Varna Airport on concession, has ambitious program for building new termianls at both airports. For this purpose it is necessary the building site to be cleared, where there are important buildings for the functioning of the Burgas […]

НОВИНИ

Разширение на системата за контрол на достъпа на летище Бургас

Posted on

„Дейта системс инженеринг“ завърши разширението на системата за контрол на достъпа на летище Бургас в средата на м. юли 2012г . Системата се базира на решенията на PAXTON съгласно подписания договор с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Проектът беше изпълнен в срок въпреки сериозния трафик на пътници.

NEWS

Extension of the access control system at Burgas Airport

Posted on

„Data Systems Engineering“ completed the extension of the access control system at Burgas Airport in mid-July 2012. The system is based on the decisions of PAXTON according to the signed contract with „Fraport Twin Star Airport Management“ AD. The project was completed on time despite the strong passenger traffic.

НОВИНИ

Консоциум ТИЕ-Ичташ ни възложи отговорна задача

Posted on

„Дейта системс инженеринг“ получи изпълнението на проекта за преместване на комуникационни и захранващи кабели на летище Варна. Консорциум „ТИЕ-Ичташ“, който изгражда новите пътнически терминали на двете черноморски летища, ни възложи отговорната задача. Проектът е от изключително значение за прогреса на строителството.

NEWS

Consortium TIE-Ictas assigned us an important task

Posted on

„Data Systems Engineering“ got the project for relocation of the communications and power cables at Varna Airport. Consortium TIE-Ictas, which is building the new passenger terminals at the two Black Sea airports, assigned to us this responsible task. The project is crucial for the progress of construction.

НОВИНИ

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ разширява опорната оптична мрежа на летище Бургас

Posted on

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ разширява опорната оптична мрежа на летище Бургас „Дейта системс инженеринг“ е избрана да осъществи разширението на опорната оптична мрежа на летище Бургас. Проектът трябва да осигури комуникации на района наречен „Фея“, който се намира между перона и пистата. Това е необходимо за развитието на района и за подобряване на сигурността […]